LIONS CLUB Plzeň Bohemia

Dámský klub

O našem dámském klubu

Lions Club Plzeň Bohemia  je dámský klub v Plzni, který  byl do světového společenství LCI přijat 20.8.1996. V současné době má 30 členek různých profesí, které společně naplňují  humanitární myšlenky lionského hnutí a snaží se  nezištně podporovat spoluobčany, kteří potřebují pomoci. Plzeňská veřejnost tuto snahu „přinést něco navíc“ oceňuje a plzeňské lvice  získávají právem podporu v dalších svých projektech  zaměřených na pomoc zrakově postiženým a jinak handicapovaným - skupinám i jednotlivcům. 

V tomto lionském roce máme tyto stěžejní projekty POMOCI

  • Lví očko –

screaning zraku  dětí předškolního věku 

Statisticky je zjištěno, že  10 %  dětí má některou z očních vad. Pokud je vada  zjištěna včas, je  v 95 % odstraněna. Vývoj oka je ukončen v 7 letech a potom  je léčení velice náročné. Měření zraku provádíme přímo v mateřských školách speciální kamerou PLUSOPTIX, kterou jsme zakoupili s finančním přispěním Plzeňského kraje. Tato kamera změří bezbolestně  během sekundy  současně obě oči. Pokud je zjištěna odchylka od fyziologické normy, obdrží rodiče dítěte  doporučení k   vyšetření dítěte očním specialistou.  K 1.6.2015 jsme změřily zrak 10000 dětí, odchylka byla zjištěna v 17 %.

  • Všestranná pomoc   Škole pro zrakově postižené v Plzni
  • SBĚR starých brýlí pro rozvojové země

Tradičními akcemi  klubu jsou koncerty s Plzeňskou filharmonií při příležitosti Světového dne zraku  vždy v říjnu,   jarní koncerty Vlídný tmavomodrý svět ve spolupráci  se Západočeskou galerií  a červnové  garden party. Na koncertech dáváme příležitost mladým umělcům a umělcům handicapovaným. Z každé akce je předáván výtěžek předem určenému účelu.

 Z historie klubové činnosti je zřejmé, že v každé době dámy podporovaly děti, a to zejména děti se zrakovým postižením. V současné době  je podpora zaměřena zejména projektu Lví očko a Škole pro ZŠ a MŠ a vady řeči Plzeň.  Svoji pomoc členky  poskytly rovněž Středisku rané péče, Oční klinice FN Plzeň, Knihovně pro nevidomé,  Diakonii CČE,  dětským domovům,  stacionáři Jitřenka, Pomocným tlapkám, autistické třídě FN Plzeň aj. 

Klub se zúčastňuje rovněž lionských akcí  mezinárodních, jako je výměna mládeže, výstavba nemocnice v Keni, pomoc při přírodních katastrofách apod. Spolupracuje i s ostatními lionskými kluby distriktu 122 ČR a SR, se  Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých a Rotary. 

Po dobu naší osmnáctileté působnosti jsme předaly nebo zprostředkovaly předání cca 2,7 mil. Kč  a také jsme  získaly celou řadu ocenění

·   Cena Ď 2009, udělovaná  českým mecenášům a dobrodincům v Národním divadle Praha

·   Cena EVERYDAY HEROS 2009  mezinárodního prezidenta LCI  All Brandela

·    Cena MEMBERSHIP EXCELLENCE  2002-2003 za získání nových členů 

·   Cena YEAR ROUND GROWHT  2012-2013 za vysoké úsilí  od mezinárodního prez. Madena

Klub je v kontaktu s městem Plzeň, Plzeňským krajem  a většinou významných institucí, podporuje projekt Plzeň 2015– Evropské hlavní město kultury.

Plzeňské lvice naplňují svými činy  lionské heslo

We serve!

                 PLZEŇSKÉ LVICE

     We serve  zdravé oči našich dětí -  Pomáháme

Představenstvo klubu 2015-2016

Mgr. Věra Krbůšková     vkrbusko@centrum.cz  prezidentka
Ing, Růžena Hrubá  rhruba@gmail.com pastprezidentka
Jana Walzerová  janawalzerova@seznam.cz  sekretář
PhDr. Ivana Horáková   ivana2912@seznam.cz  1.viceprezidentka
Ing. Lenka Brodzianská lenkabrodzianska@seznam.cz  2.viceprezidentka
Libuše Havlovicová lhavlovicova@tdi.cz ceremoniář
Ing. Vlaďka Pugnerová vladkacapkova@seznam.cz pokladník
JUDr., Jana Tlustá jtlusta@osoud.plzm.justice.cz komise pro členství

 

 

Galerie prezidentek, sekretářů a pokladníků LC pokračovat....

 

 

 

Ajglova Jana
Bolková Marta
Brodzianská Lenka
Flanderová Jana
Formánková Vlasta
Frejlachová Blanka
Havlovicová Libuše
Hecová Eva
Horáková Ivana
Hrubá Růžena
Jílková Lenka
Kolářová Zdenka
Kovářová Jana
Krbůšková Věra
Lorencová Hana
Mieglova Darja
Mikešová Helena
Nosková Helena
Pugnerová Vladimíra
Růžičková Eva
Dřímalová Eva
Součková Emma
Šperlová Anna
Šmrhová Iva
Štěpánková Ema
Švarcová Jindra
Tlustá Jana
Trojanová Jaroslava
Walzerova Jana
Koželuha Alex
Navrátilová Ludmila