LIONS CLUB Plzeň Bohemia

Dámský klub

1.  Lionské hnutí 

2.  Historie Lionského hnutí

3. Cíle a vize, slogan a motto Lionů

4.  Etický kodex Lionů

5._Činnost_hnutí_-_činnost_klubů,_Distrikt_122_vč._projektů,_LCIF.

 

 

1. Lionské hnutí 

Lions Clubs International - LCI            

The International Association of Lions Clubs - IALC

 

Základním posláním  lionů je pomáhat nezištně  lidem v nouzi, bez ohledu na získání osobního  prospěchu. Lioni pomáhají potřebným   především v místě svého působení, hledají pro tuto činnost pochopení a pomoc a  spolupracují přitom s obcí, jinými  organizacemi ve městě, na úrovni distriktu  i na mezinárodní úrovni.

 

Lions Clubs International je největší celosvětovou humanitární organizací, která  byla založena v r. 1917 v USA, má sídlo na okraji Chicaga v Oak Brooku ve státě Illinois. Nyní působí ve 209 zemích  a má 1,350 000 členů ve 46 000 klubech. Základní jednotkou hnutí je lionský klub.

 

Aktivity lionů

  • pomoc zrakově postiženým, sluchově postiženým a jinak handicapovaným spoluobčanům
  • pomoc dětem,  seniorům, rodinám 
  • navazování  mezinárodních vztahů v rámci hnutí
  • ochrana životního prostředí
  • pomoc při přírodních katastrofách

 

Kluby se dále  podílejí na programech sociálních, vzdělávacích, občanských a rekreačních. Lioni sponzorují  přes 200 mezinárodních kempů mládeže.

 

LCI je jedinou akreditovanou humanitární organizací u OSN, od r. 1999  je iniciátorem oslav mezinárodního dne zraku - každý druhý čtvrtek v říjnu.

 

Od r. 1968 má svoji nadaci – Lions Clubs  International Foundation. LCIF . Nadace poskytla  do konce r. 2008 již 700 000 000 mil.USD.

ČR obdrželo celkem  již 1,2 mil. USD.

 

 

 

2. Historie Lionského hnutí  

 

Přehled historie Lionského hnutí pokračovat...

 

 3.Slogan LIONS vznikl spojením slov

 

Liberty, Intelligencre, Our Nation´s Safety

Svoboda – vzdělání – jistoty našich národů

 

Motto LIONŮ :      Pomáháme We serve - Sloužíme

 

Cíle Lionů:

Organizovat, zakládat a vést kluby nesoucí název Lions Club.

Koordinovat činnost a sjednocovat administrativu lionských klubů.

Vytvářet a pěstovat ducha porozumění mezi národy celého světa.

Podporovat zásady dobrého vládního systému a dobrého občanského chování.

Aktivně se zajímat o občanské, kulturní, sociální a morální blaho společnosti.

Spojovat členy  poutem přátelství, dobrého kamarádství a vzájemného porozumění.

Podporovat otevřené diskuse členů klubu o veškerých věcech veřejného zájmu.

Účinně povzbuzovat všechny ochotné sloužit společnosti bez osobního finančního prospěchu. Prosazovat vysoké etické normy v obchodě, průmyslu, zaměstnání, v práci pro veřejnost a v osobním životě.

 

Vize Lionů:Být v čele ve svém okolí a na poli humanitárních aktivit

 

 4. Etický kodex

 

Činorodou snahou prokazovat přesvědčení o důstojnosti svého poslání, abych si zasloužil uznání za to, co jsem vykonal.

 

Hledat úspěch a žádat přiměřenou odměnu či užitek jako něco, co mi právem náleží. Avšak nepřijímat žádný úspěch a užitek za cenu ztráty sebeúcty.

 

Mít na paměti, že pro vybudování vlastní existence není nutné ničit existenci někoho jiného. Být loajální k ostatním a pravdivý sám k sobě.

 

Při vzniku pochyb o správnosti a etice svého postoje či jednání vůči ostatním,

hledat důvod pochyb především u sebe.

 

Přátelství vidět jako cíl a ne jako prostředek k dosažení něčeho. Uvědomit si, že pravé přátelství není měřeno službou jednoho druhému, že opravdové přátelství nic neočekává, ale přijímá službu v tom duchu, v jakém byla prokázána.

 

Být si vždy vědom svých povinností občana vůči svému národu.

 

Svým bližním pomáhat, být soucitný k nešťastným, podporovat slabé a potřebné.

 

Být obezřetný s kritikou a štědrý s chválou. Budovat, a ne ničit.

 

  

 5.  Činnost hnutí -

- aktivity klubů

- Distrikt 122 včetně distriktních projektů

- LCIF - nadační fond

 

LCI - Distrikt 122, Česká republika a Slovenská Republika byl založen  v 18.1.1992 v Praze. K 1.7.2013 je ve 44 klubech 935 členů.

Sekretariát D 122 sídlí v Praze, Ondříčkova ul.48, PSČ 130 00.

 

Aktivity klubů  

Lions klub je základem  lionského hnutí. Kluby  uskutečňují programy a aktivity doporučené LCI. Pomoc potřebným nespočívá jen v organizování společenských  akcí  za účelem získání  finančních prostředků,  ale také pokračovat...

 

Distriktní projekty  

Přehled distriktních projektů naleznete pokračovat...

 


Lions Clubs International Foundation - LCIF- Nadace LCI  

Lions Clubs International Foundation je nadací působící  přímo v LCI  od r.  1968. Podporuje vést zdravější, plnohodnotný a produktivnější život pokračovat...

 

LCIF od r. 2011 přispívá na realizaci kurzů LOEC.